Công văn 2997/CV-NLDK xác nhận thiết bị chính Hợp đồng thiết bị toàn bộ dự án đường xây và trạm biến áp

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2997/CV-NLDK
V/v xác nhận TB chính HĐTB toàn bộ các dự án ĐD và trạm biến áp
 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Tổng cục Hải quan
- Tổng Công ty Điện lực 1.

Bộ Công nghiệp đã nhận được công văn số 2285EVN/ĐL1-P6 ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Công ty Điện lực 1 xin xác nhận thiết bị chính Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị (VTTB) cho các dự án đường dây và trạm biến áp thuộc dự án tổng thể Nâng cao hiệu suất hệ thống điện, cổ phần hoá và năng lượng tái tạo (SEIER). Bộ Công nghiệp xác nhận:

Hàng hoá nhập khẩu thuộc Hợp đồng số 6.4 SEIER/PC1-FRANCO PACIFIC ký ngày 19 tháng 5 năm 2004 giữa Công ty Điện lực 1 thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (TCTĐLVN) và Nhà thầu Franco Pacific Ventures Co., Ltd, (Hồng Kông) cung VTTB cho các dự án thành phần: Trạm biến áp 110kV Phù Yên và nhanh rẽ đường dây 110kV; Trạm biến áp 110kV Thuận Châu và nhánh rẽ đường dây 110kV; Trạm biến áp 110kV Quảng Hà và nhánh rẽ đường dây 110kV; Trạm biến áp 110kV Phong Thổ và đường dây 110kV Lào Cai - Phong Thổ thuộc dự án tổng thể SEIER là hàng hoá thiết bị đồng bộ, có thiết bị chính là Máy cắt SF6, loại 3 pha ngoài trời điện áp danh định 124kV.

(Quyết định phê duyệt BCNCKT dự án SEIER số 407/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2002 của thuế thu nhập doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt BCNCKT các dự án thành phần tương ứng số 2963 EVN/TĐ ngày 30 tháng 11 năm 2001; 2988 EVN/TĐ ngày 04 tháng 12 năm 2001; 2986 EVN/TĐ ngày 04 tháng 12 năm 2001; 2999 EVN/TĐ ngày 05 tháng 12 năm 2001 và 582/QĐ-EVN-TĐ ngày 11 tháng 3 năm 2003 của TCTĐLVN, Quyết định phê duyệt Hợp đồng mua sắm VTTB số 1383/EVN-ĐL1-P13 ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Công ty Điện lực I).

Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan liên quan giải quyết thủ tục cần thiết để số hàng trong Hợp đồng nói trên sớm được nhập khẩu, phục vụ cho thực hiện dự án đúng tiến độ.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU KHÍ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Thắng

 

Công văn 2998/CV-NLDK xác nhận thiết bị chính hợp đồng thiết bị toàn bộ