Công văn 2998/CV-NLDK xác nhận thiết bị chính hợp đồng thiết bị toàn bộ

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2998/CV-NLDK
V/v Xác nhận thiết bị chính hợp đồng thiết bị toàn bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Tổng cục Hải quan
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

 

Bộ Công nghiệp đã nhận được công văn số 2460/CV-EVN-KHCN MT&VT ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (TCTĐLVN) xin xác nhận thiết bị chính Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm - Lắp đặt (hợp đồng EPC) của dự án Mở rộng mạng WLL CDMA 2000 1 X tại các tỉnh miền Bắc. Bộ Công nghiệp xác nhận:

Hàng hoá nhập khẩu thuộc Hợp đồng số 080304/VP Telecom-Lucent-CDMA-3/2004 ngày 16 tháng 3 năm 2004 ký giữa Công ty Thông tin Viễn thông điện lực thuộc TCTĐLVN và Công ty Lucent Technologies Singapore Pte., Ltd., (Singapore) cung cấp vật tư thiết bị cho dự án  Mở rộng mạng WLL CDMA 2000 1X tại các tỉnh miền Bắc (Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án số 3238/QĐ-EVNKHCNMT&VT ngày 11 tháng 11 năm 2003 và Quyết định phê duyệt Hợp đồng EPC dự án số 591/QĐ-EVN-KHCNMT&VT ngày 12 tháng 3 năm 2004 của TCTĐLVN) là hàng hoá thiết bị đồng bộ có thiết bị chính là thiết bị truyền dẫn gắn với thiết bị thu sử dụng cho điện thoại cố định.

Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan liên quan giải quyết thủ tục cần thiết để số hàng trong Hợp đồng EPC nói trên sớm được nhập khẩu, phục vụ cho thực hiện dự án đúng tiến độ.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU KHÍ
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Thắng

 

Công văn 2999/CV-NLDK xác nhận thiết bị chính hợp đồng thiết bị toàn bộ