Công văn 2999/CV-NLDK xác nhận thiết bị chính hợp đồng thiết bị toàn bộ

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2999/CV-NLDK
V/v Xác nhận thiết bị chính hợp đồng thiết bị toàn bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Tổng cục Hải quan
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

 

Bộ Công nghiệp đã nhận được công văn số 2600/CV-EVN-KHCN MT&VT ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (TCTĐLVN) xin xác nhận thiết bị chính Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm - Lắp đặt của dự án Cung cấp dịch vụ điện thoại IP đường dài trong nước và quốc tế (giai đoạn 1) Bộ Công nghiệp xác nhận:

Hàng hoá nhập khẩu thuộc Hợp đồng số 020304/VP Telecom-Siemens-Voip ngày 12 tháng 3 năm 2004 ký giữa Công ty Thông tin Viễn thông điện lực thuộc TCTĐLVN và Công ty Siemens Ag (Đức) cung cấp vật tư thiết bị cho dự án Cung cấp dịch vụ điện thoại IP đường dài trong nước và quốc tế - giai đoạn 1 (Quyết định phê duyệt hiệu chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án số 127/QĐ-EVNKHCNMT&VT ngày 14 tháng 01 năm 2004 và Quyết định phê duyệt Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm - Lắp đặt số 578/Đ-EVN-KHCNMT&VT ngày 11 tháng 3 năm 2004 của TCTĐLVN) là hàng hoá thiết bị đồng bộ có thiết bị chính là Cổng nối kể cả VoIP.

Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan liên quan giải quyết thủ tục cần thiết để số hàng trong Hợp đồng nói trên sớm được nhập khẩu, phục vụ cho thực hiện dự án đúng tiến độ.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU KHÍ PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Mạnh ThắngCông văn 3127/TM-XNK thành lập Khu bảo thuế cửa khẩu Thanh Thuỷ