Công văn 302/BXD-KTXD Điều chỉnh giá gói thầu Dự án Cải thiện môi trường nước HCM - GĐ 1 và các gói thầu dự án xây dựng Đại lộ đông tây

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 302/BXD-KTXD
V/
v: Điều chỉnh giá gói thầu Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn I và các gói thầu dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phố

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3468/TCKT-CV ngày 20/10/2008 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phố về điều chỉnh giá gói thầu Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn I và các gói thầu dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo và ký bổ sung phụ lục hợp đồng. Những nội dung điều chỉnh hợp đồng vượt quá thẩm quyền của chủ đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trường hợp Dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì chủ đầu tư trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định.

Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phố căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Công văn 2105/TC/TCT thuế nhập khẩu camera chuyên dùng