Công văn 3025TCT/NV6 hóa đơn, chứng từ chi phí điện, nước, điện thoại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3025TCT/NV6
V/v: Hóa đơn, chứng từ đối với chi phí điện, nước, điện thoại

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2000

 

Kính gửi:  

- Công ty TNHH Minh Thông
(611/8D Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 29-05/MT ngày 29/05/2000 của Công ty TNHH Minh Thông hỏi về hóa đơn, chứng từ làm căn cứ tính khấu trừ thuế GTGT và xác định chi phí tính thuế TNDN đối với chi phí điện, nước, điện thoại khi thuê nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực tế hoạt động cho thuê nhà thì:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhà của các hộ gia đình để sử dụng kinh doanh, trong hợp đồng thuê nhà ghi rõ Công ty chịu trách nhiệm thanh toán tiền điện, nước, điện thoại do Công ty dùng và thực tế Công ty đã chi trả, có phiếu chi tiền đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước, điện thoại nhưng hóa đơn ghi tên chủ nhà (người ký hợp đồng điện, nước, điện thoại) thì Công ty được căn cứ vào các hóa đơn kèm theo chứng từ thanh toán điện, nước, điện thoại dùng cho kinh doanh để tính khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 6852/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2008 đối với người lao động