Công văn 3031 TCT/CS xử lý hoá đơn ghi không đúng tên, địa chỉ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3031 TCT/CS
V/v xử lý hoá đơn ghi không đúng tên, địa chỉ

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 594 CT/TTXL ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Long An về việc xử lý đối với những hoá đơn đầu vào ghi không đúng tên và địa chỉ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn của Cục thuế nêu: khi thay đổi tên và địa chỉ, Công ty TNHH Phú Hữu chưa kịp thông báo cho các ngành điện, điện thoại và cấp nước được biết, do vậy khi phát hành hoá đơn giao cho Công ty vẫn ghi theo tên và địa chỉ của Công ty trước đây (Công ty TNHH Phú Châu), số hoá đơn này được xử lý như sau:

- Trường hợp trên hoá đơn GTGT đầu vào của Công ty TNHH Phú Hữu vẫn ghi theo tên, địa chỉ của Công ty trước đây (Công ty TNHH Phú Châu) và mã số thuế của đơn vị ghi trên hoá đơn đó đúng với mã số thuế của Công ty TNHH Phú Hữu thì vẫn được chấp nhận là hoá đơn hợp pháp để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Trường hợp trên số hoá đơn GTGT đầu vào đó ghi theo tên và địa chỉ của Công ty nhưng mã số thuế của đơn vị ghi trên hoá đơn đó không đúng với mã số thuế của Công ty TNHH Phú Hữu thì không được chấp nhận là hoá đơn hợp pháp để tính khấu từ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Công văn 3749/TM-CATBD Đài Loan kiểm tra Đậu Hà Lan Việt Nam sản xuất