Công văn 3036/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chính sách lao động dôi dư

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3036/LĐTBXH-LĐVL
V/v: giải quyết chính sách đối với
lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Thăng Long

Trả lời công văn số 944/TC-TCT ngày 10/9/2005 của Tổng công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Tổng công ty Xây dựng Thăng Long là một công ty nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003.

Căn cứ Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/ NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; Khoản a, Mục 1, Phần I Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 thì người lao động trong Tổng công ty (văn phòng cơ quan Tổng công ty và các Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng công ty) thuộc đối tượng được áp dụng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

2. Cơ sở pháp lý để giải quyết lao động dôi dư tại Tổng công ty, bao gồm:

- Quyết định số 95/2005/QĐ-TTg ngày 06/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải trong 2 năm 2005-2006;

- Phương án sắp xếp lao động trong Đề án chuyển đổi Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điểm 3, phần I Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Phụ lục số 1 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin thông báo để Tổng công ty được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ Lao Động-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
 Nguyễn Đại Đồng

 

Công văn 3230/TCT-ĐTNN vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân