Công văn 3053/BNV-TL chế độ bồi dưỡng lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy

BỘ NỘI VỤ  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3053/BNV-TL
V/v chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Công an  

Trả lời công văn số 1139/BCA-X11(C11) ngày 20/6/2007 của Bộ Công an về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian Bộ Công an chưa thực hiện được việc rà soát để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với các lực lượng (trong đó có lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy) thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của Bộ Công an điều chỉnh mức bồi dưỡng 200.000 đồng/người/tháng và 150.000 đồng/người/tháng đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy (quy định tại Quyết định số 199/1999/QĐ-TTg ngày 06/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ) lên mức tương ứng là 500.000 đồng/người/tháng và 400.000 đồng/người/tháng để phù hợp với mặt bằng giá cả và tiền lương đã có thay đổi từ năm 1999 đến nay.

2. Về nội dung dự thảo Quyết định:

- Điều 1: Đề nghị bổ sung đối tượng thuộc Cơ quan điều tra tội phạm về ma túy thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng (để thay thế Quyết định số 215/2005/QĐ-TTg ngày 31/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ).

- Điều 3: Đề nghị ghi rõ các văn bản cần bãi bỏ cho phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Các nội dung khác, đề nghị Bộ Công an trao đổi ý kiến với các Bộ liên quan.

3. Để giải quyết cơ bản chế độ đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy và các đối tượng đặc thù khác thuộc công an nhân dân, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan sớm triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trần Hữu Thắng

 

Công văn 365/STP-TPBT thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc