Công văn 3075/CT-PTTHT hoá đơn chứng từ

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 3075/CT-PTTHT
V/v hoá đơn chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

Tổng Công ty Thương mại Saigon (Satra)
275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 

Trả lời văn thư số 350/TCT-TCKT ngày 10/03/2008 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.7 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính quy định các loại hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT bao gồm: “Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam; các hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật doanh nghiệp); hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bão lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có ký hợp đồng ủy thác Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Thành Việt mua số cổ phần Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, theo đó Công ty phải chuyển trả cho Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Thành Việt khoản phí ủy thác như đã thỏa thuận trong hợp đồng thì hoạt động này không phải là hoạt động kinh doanh chứng khoán nên vẫn thuộc diện chịu thuế GTGT. Khi nhận được tiền phí do Công ty chuyển trả, Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Thành Việt phải lập hóa đơn giao cho Công ty và áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục thuế TP.HCM trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ Phòng tuyên truyền hỗ trợ (Cục thuế TP.HCM) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT số 3;
- Lưu: HC, TTHT.
08 00333 VDH

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Công văn 676/UBND-XD công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng