Công văn 3090/TCHQ-KTTT hướng dẫn thủ tục hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3090/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn thủ tục hoàn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
- Công ty thuốc lá Thăng Long

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 225/TLTL - TCKT ngày 07/03/2007 của Công ty thuốc lá Thăng Long về việc hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu nguyên vận liệu; do các loại nguyên vật liệu này Công ty phải nhập khẩu từ nhiều nơi khác nhau, qua nhiều cửa khẩu khác nhau nên Công ty đã gặp khó khăn khi làm hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề Công ty nêu, ngày 22/12/2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7331/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc thực hiện. Do đó yêu cầu Hải quan các Tỉnh, Thành phố nơi Công ty thuốc lá Thăng Long đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu thực hiện kiểm tra hồ sơ cụ thể của Doanh nghiệp, nếu đúng là trường hợp của Công ty trùng hợp với hướng dẫn tại công văn số 7331/TCHQ-GSQL thì thực hiện như đã hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố; Công ty thuốc lá Thăng Long biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Công văn 385/LĐ-TBXH lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại