Công văn 3127/TM-XNK thành lập Khu bảo thuế cửa khẩu Thanh Thuỷ

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3127/TM-XNK
V/v thành lập Khu bảo thuế tại cửa khẩu Thanh Thuỷ

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Phúc công văn số 610/CV-UB ngày 25 tháng 3 năm 2004 của UBND tỉnh Hà Giang, công văn số 22/CV-BQL ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Ban quản lý chuyên trách xây dựng đô thị mới và kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ;

Sau khi cử đoàn công tác lên khảo sát và làm việc với các cơ quan có liên quan của tỉnh Hà Giang;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với chủ trương của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập Khu bảo thuế tại cửa khẩu Thanh Thuỷ.

2. Quy hoạch xây dựng Khu bảo thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ do UBND tỉnh phê duyệt cần phải phù hợp với các chức năng của Khu bảo thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu theo “Quy chế Khu bảo thuế tại khu kinh tế cả khẩu” ban hành kèm theo Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Cụ thể là phải tập trung vào khu vực sau đây:

- Khu sản xuất công nghiệp

- Khu lưu giữ hàng hoá

- Khu văn phòng giao dịch thương mại xuất nhập khẩu

- Khu triển lãm, trưng bày hàng hoá.

Khu bảo thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu không có các chức năng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí, siêu thị; Vì vậy đê nghị không đưa các loại dịch vụ này vào quy hoạch Khu bảo thuế.

Đối với việc xây dựng chợ cửa khẩu trong Khu bảo thuế, mặc dù được phép xây dựng theo Quyết định 446/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại nhưng qua thực tế của một số địa phương việc quản lý rất phức tạp, đã bị lợi dụng để trốn thuế và buôn lậu rất nghiêm trọng dẫn đến hậu quả xấu cho địa phương. Trong khi Bộ Thương mại xem xét sửa đổi Quyết định 446/2003/QĐ-BTM đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang chưa triển khai quy hoạch chợ cửa khẩu trong Khu bảo thuế.

Đối với mô hình Khu bảo thuế có 2 cổng (cổng A và cổng B) việc quản lý cũng rất phức tạp vì vậy các nước như Trung Quốc đã quy định Khu bảo thuế chỉ có một cửa duy nhất kiểm tra hàng hoá ra vào. Bộ Thương mại đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang trước mắt chưa triển khai mô hình Khu bảo thuế 2 cửa và tổ chức đoàn khảo sát các Khu bảo thuế của Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm trước khi triển khai hoạt động Khu bảo thuế ở Thanh Thuỷ.

3. Việc thành lập và hoạt động của Khu bảo thuế phải thực hiện đúng các quy định tại “Quy chế khu bảo thuế tại khu kinh tế cửa khẩu” ban hành kèm theo Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá ra vào khu bảo thuế do Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) quy định.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Công văn 754/LĐTBXH-CSLĐVL mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước CPH