Công văn 3159/TCHQ-KTTT không thu thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3159/TCHQ-KTTT
V/v: không thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Bà Nguyễn Thị Sương - Chủ hộ cơ sở sản xuất vải
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn không số của Bà Nguyễn Thị Sương Chủ hộ cơ sở sản xuất vải về việc miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) lô hàng máy dệt nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 4, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Doanh nghiệp trong trường hợp này bao gồm các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã…

Trường hợp cơ sở sản xuất của Bà Nguyễn Thị Sương khi nhập khẩu máy dệt đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng KV1 (Cảng Cát Lái) rà soát, kiểm tra lại các hồ sơ nhập khẩu máy dệt của các cơ sở dệt vải Thu Trang, địa chỉ 170F Khu phố 5 – P. Tân Thới Nhất, TP. Hồ Chí Minh có mã số nhập khẩu 0300842092 và cơ sở sản xuất vải của Bà Nguyễn thị Sương, địa chỉ Khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có mã số nhập khẩu 4000386262 để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bà Nguyễn Thị Sương biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi Bà mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Công văn 2286/TCT-PCCS ưu đãi miễn, giảm thuế