Công văn 3166/TCT-QLN Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3166/TCT-QLN

V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương 

Trả lời công văn số 3960/CT-THDT ngày 19/6/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng của Công ty TNHH in và giấy Nhật Tâm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH in và giấy Nhật Tâm vì lý do khách quan nên hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty số 30168, ký hiệu NA/2004N phát sinh tháng 8/2004 đã kê khai vào tháng 12/2004 nhưng quá thời hạn 3 tháng; Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã kiểm tra và xác định bên bán là Công ty cổ phần Mai Linh đã kê khai, nộp thuế GTGT của hóa đơn này.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn quá hạn thời hạn 3 tháng và tình hình thực tế tại Công ty TNHH in và giấy Nhật Tâm; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương giải quyết cho Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn GTGT nêu trên với số tiền thuế là: 11.194.137 đồng. Đồng thời Cục thuế xử phạt vi phạm hành chính về kê khai thuế đối với Công ty TNHH in và giấy Nhật Tâm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nhật Tâm;
- , QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Công văn 3175/TCT-HT thuế khấu trừ tại nguồn