Công văn 3195/TC-TCDN xử lý lỗ của DNNN còn tồn đọng đến 31/12/1998

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3195/TC-TCDN
Về việc xử lý lỗ của DNNN còn tồn đọng đến 31 tháng 12 năm 1998

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3195/TC-TCDN NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ LỖ CỦA DNNN CÒN TỒN ĐỌNG ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 1998

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cục Thuế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua có nhiều doanh nghiệp Nhà nước đề nghị được vận dụng Điều 22 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Điều 37 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp để thực hiện chuyển số lỗ còn tồn đọng đến ngày 31/12/1998 sang các năm tiếp theo.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 689/VPCP-KTTH ngày 23/2/2001 về nguyên tắc xử lý chuyển lỗ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các doanh nghiệp Nhà nước có số lỗ do nguyên nhân khách quan đã đựoc chuyển lỗ theo Luật thuế lợi tức trước đây, nếu đến ngày 31/12/1998 vẫn còn lỗ luỹ kế thì được tiếp tục xử lý chuyển lỗ.

Số lỗ luỹ kế đến ngày 31/12/1998 được chuyển và được trừ vào thu nhập chịu thuế năm 1999 và nếu còn thì được tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo, nhưng thời hạn cuối cùng được chuyển và trừ vào thu nhập chịu thuế là năm 2001.

Bộ Tài chính giao cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thông báo số lỗ được chuyển từng năm cho doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp Nhà nước có số lỗ phát sinh từ năm 1999 (kể cả trường hợp có số lỗ năm 1998 được chia từ các liên doanh bị giải thể mà doanh nghiệp chưa hạch toán trong năm 1998) sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

 

Công văn 3245-TC/TCT chính sách thuế nhập khẩu