Công văn 3205/BNV-TCBC cấp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo NQ 16/2000/NQ-CP

BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3205/BNV-TCBC
V/v cấp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tài chính 

Sau khi nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại công văn số 5169/UBND-KT ngày 29 tháng 10 năm 2007 về việc cấp tiếp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nội vụ đã có công văn (số 202/BNV-TCBC ngày 25/01/2005 và 3832/BNV-TCBC ngày 30/12/2005) đề nghị Bộ Tài chính xem xét cấp dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ là 332 người (209 người nghỉ hưu trước tuổi, 122 người thôi việc ngay và 1 đi học để thôi việc). Do vậy, việc cấp bù kinh phí đảm bảo chi trả theo chế độ quy định bao gồm cả tiền lương tăng thêm đối với số đối tượng tinh giản biên chế sau khi có chế độ mới về tiền lương đối với 322 người này, Bộ Nội vụ đã thỏa thuận với Bộ Tài chính tại công văn số 2096/BNV-TCBC ngày 11 tháng 05 năm 2006 về việc cấp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP.

2. Đối với 203 người thực hiện tinh giản biên chế (ngoài số biên chế đã được Bộ Nội vụ thẩm định) Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị đây là số trong diện sắp xếp giảm biên chế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt và đã có quyết định nghỉ hưởng chế độ từ ngày 31/12/2005 trở về trước (hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP) nên Bộ Nội vụ nhất trí và đề nghị Bộ Tài chính xem xét và cấp kinh phí thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ để Bộ Tài chính biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- Lưu: VT, TCBC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
Nguyễn Đức Chiến

Công văn 2569/LĐTBXH-LĐTL chế độ phụ cấp đặc thù