Công văn 3208/LĐTBXH-LĐTL trợ cấp thôi việc

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3208/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc  

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty dược phẩm OPC
1017 Hồng Bàng, P12, Quận 6 TP Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 495/TCHCTH-OPC ngày 29/7/2008 của quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại tiết b khoản 2 mục III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì: ngoài khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả, công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật với người lao động có thời gian công tác như đã nêu tại công văn số 495/TCHCTH-OPC.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Công ty tham khảo để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Huỳnh Thị Nhân; (để báo cáo)
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Công văn 178/BXD-KTXD Chi phí tư vấn giám sát do chủ đầu tư thực hiện