Công văn 3212/TCT-TS miễn tiền thuê đất đơn vị thuê đất ngoài bãi sông

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3212/TCT-TS
V/v: Miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 10880 CT/TH&DT ngày 10/8/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về miễn tiền thuê đất đối với các đơn vị thuê đất ngoài bãi sông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì: "Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất; thuê mặt nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh".

Theo đó, kể từ thời điểm Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các đơn vị được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cho thuê đất tại ngoài bãi sông Hồng, sông Đuống để khai thác cát, làm bến bãi…, nếu phải tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất thuê trong mùa lũ hàng năm thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ tình hình thực tế của thành phố (TP) Hà Nội nêu tại công văn số 10880 CT/TH&DT nêu trên, Tổng cục Thuế đồng ý để Cục thuế TP. Hà Nội thực hiện miễn tiền thuê đất đối với các trường hợp này như sau:

1. Đối với các đơn vị đã được UBND TP. Hà Nội đồng ý cho miễn tiền thuê đất thì tiếp tục được miễn tiền thuê đất trong thời gian mùa lũ hàng năm theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Cục thuế có trách nhiệm xem xét, quyết định số tiền được miễn cụ thể theo quy định.

2. Đối với các đơn vị ký hợp đồng thuê đất từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, căn cứ xác nhận của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thay vì xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh) về thời gian tạm ngừng hoạt động, Cục thuế phối hợp với các ngành liên quan trình UBND thành phố phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể; Sau đó Cục thuế quyết định số tiền được miễn theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1980/TM-NK nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy thanh toán nợ với Lào