Công văn 3224/TCT-ĐTNN thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng dịch vụ sản xuất quảng cáo

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3224/TCT-ĐTNN
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty TNHH KPMG

Trả lời công văn ngày 22/8/2005 của Công ty TNHH KPMG về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với dịch vụ sản xuất quảng cáo (phim quảng cáo, chương trình quảng cáo), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3.27, Điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: dịch vụ sản xuất phim quảng cáo, chương trình quảng cáo thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, được áp dụng với thuế suất thuế GTGT là 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH KPMG được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn số 3227/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT