Công văn 3228/TCHQ-GSQL gia công ô tô đã qua sử dụng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3228/TCHQ-GSQL
V/v: gia công ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Bộ giao thông vận tải

Vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số doanh nghiệp và Hải quan tỉnh, thành phố nêu vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công ô tô đã qua sử dụng cho thương nhân nước ngoài. Để giải quyết vướng mắc liên quan đến gia công mặt hàng này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ một số nội dung sau:

Tại Điều 178 Luật Thương mại có quy định: “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.

Hiện nay, nội dung “thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất” quy định tại Điều 178 Luật Thương mại, áp dụng đối với gia công ô tô đã qua sử dụng đang có nhiều cách hiểu khác nhau. Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Thương mại đề nghị được giải thích rõ nội dung này. Ý kiến của bộ Thương mại như sau:

“Đối với gia công ô tô đã qua sử dụng là bao gồm các công đoạn: tháo dỡ, kiểm tra, thay thế phụ tùng, sửa chữa để đảm bảo xe hoạt động bình thường theo yêu cầu của khách hàng”. Bộ Thương mại đề nghị trao đổi thêm với Bộ Giao thông vận tải để có cơ sở xử lý cụ thể (xin gửi kèm theo công văn trả lời của Bộ Thương mại).

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho biết ý kiến về nội dung “thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất” quy định tại Điều 178 Luật Thương mại, áp dụng đối với gia công ô tô đã qua sử dụng là bao gồm các công đoạn nào?

Tổng cục Hải quan cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Chí Trung;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 769/TTg-CN chuẩn xác lại tổng mức đầu tư và chuyển đổi nguồn vốn Dự án đường Xuyên Á