Công văn 3232 TCT/CS ưu đãi đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3232 TCT/CS
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi

- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Công ty Sữa Việt Nam

 

Trả lời công văn số 3885/CT-NLTS ngày 28/5/2002 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và công văn 698/CTS-KTTK ngày 24/7/2002 của Công ty Sữa Việt Nam về cách tính miễn thuế, giảm thuế lợi tức và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 43/1998/TT/BTC ngày 4/4/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn dự án đầu tư mở rộng được miễn thuế lợi tức đối với phần lợi nhuận tăng thêm của năm sau cao hơn năm trước. Tại Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại để xác định số thuế được miễn, giảm; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập chịu thuế tăng thêm được xác định căn cứ theo tỷ lệ giữa giá trị đầu tư tăng thêm trên tổng giá trị TSCĐ (nguyên giá) hiện có của cơ sở kinh doanh. Tại Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng thì thu nhập chịu thuế tăng thêm được xác định căn cứ theo tỷ lệ giữa giá trị TSCĐ đầu tư mới đưa vào sử dụng trên tổng giá trị còn lại của TSCĐ bao gồm cả giá trị của tài sản đầu tư mới tại thời Điểm xét miễn thuế, giảm thuế. Như vậy, việc xét miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng căn cứ vào thời Điểm có hiệu lực thi hành và phương pháp xác định số thuế được miễn, giảm hướng dẫn tại từng Thông tư nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty Sữa Việt Nam xác định đúng số thuế miễn, giảm theo quy định.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 128/2002/KHXX tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị