Công văn 3233/TCT-CS chính sách thuế đối với tiền điện, nước, điện thoại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3233/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với tiền điện, nước, điện thoại.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1844/CT-TTHT ngày 7/7/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế đối với tiền điện, nước, điện thoại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2.3 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn những khoản chi phí sau đây không tính vào chi phí hợp lý: “Chi phí tiền lương, tiền công do cơ sở kinh doanh chi ngoài hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Chi phí tiền lương, tiền công chi không có hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động trừ trường hợp cơ sở kinh doanh thuê lao động thời vụ hoặc vụ việc”.

Tại điểm 2.10 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn những khoản chi phí sau đây không tính vào chi phí hợp lý: “chi phí trả tiền điện, nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau ….”

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kirby Đông Nam Á ký hợp đồng thuê nhà tư nhân cho chuyên gia nước ngoài để ở thì nếu trong hợp đồng lao động Công ty ký với chuyên gia nước ngoài quy định Công ty sẽ thanh toán cho chuyên gia nước ngoài tiền thuê nhà, tiền điện, nước, điện thoại của nhà thuê đó thì các khoản này được coi như một phần tiền lương của chuyên gia nước ngoài và được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

2. Tại điểm 1.2c Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, thuế GTGT trên các hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại của nhà thuê cho chuyên gia nước ngoài Công ty không được kê khai, khấu trừ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3317/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty dầu khí VN