Công văn 3234/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3234/TCHQ-KTTT
V/v:  thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty giày Ricker Việt Nam
(Huyện Điền Bàu - tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 50070801 ngày 8/7/2005 của Công ty Giày Rieker Việt Nam về thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 58 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; căn cứ Luật thuế XNK; căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế là 275 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế của cơ quan hải quan. Sau khi Công ty đưa nguyên liệu vào sản xuất và thực xuất khẩu sản phẩm sẽ được xét hoàn thuế nhập khẩu (nếu đã nộp) tương ứng với lượng nguyên liệu cấu thành sản phẩm xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Giày Rieker Việt Nam biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên
- LĐTC
- Lưu VT (2), KTTT (3)
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 1485/CV-SGD&ĐT hướng dẫn Hôị thi GVDG THCN Các cấp năm học 2005 - 2006