Công văn 3234/TCT-CS đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3234/TCT-CS
V/v đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0304/2008/CV-Vinh Hung ngày 3/4/2008 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ Vinh Hưng về việc đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất do Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chuyển đến. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo điểm 5 Chuẩn mực kế toán (Chuẩn mực chung) ban hành kèm theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán đợt 2 thì “tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể”.

Tại khoản 5 điều 6 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định không tính vào chi phí hợp lý các khoản sau: “các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chi ủng hộ các địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội nằm ngoài cơ sở kinh doanh; chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ Vĩnh Hưng định giá lại giá trị quyền sử dụng đất để xác định lại giá trị tài sản thì phần chênh lệch tăng do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất không phải là chi phí đầu tư thực tế doanh nghiệp bỏ ra (không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế) nên không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Về hạch toán phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất tăng do đánh giá lại, Doanh nghiệp liên hệ với Vụ chế độ kế toán để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Cục thuế căn cứ chế độ hiện hành và tình hình cụ thể của đơn vị để hướng dẫn đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNNH xuất nhập khẩu gỗ Vinh Hưng (SC3-1, khu phố Mỹ Quang, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố)
- Vụ PC; CS;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3238/TCT-KK hoàn trả thuế nhập khẩu nộp thừa với việc thu nợ thuế nội địa