Công văn 3238/TCT-KK hoàn trả thuế nhập khẩu nộp thừa với việc thu nợ thuế nội địa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3238/TCT-KK
V/v hoàn trả thuế nhập khẩu nộp thừa với việc thu nợ thuế nội địa

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Liên Hà

Trả lời công văn ngày 06/07/2008 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Liên Hà về việc hoàn trả thuế nhập khẩu nộp thừa với việc thu nợ thuế nội địa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 11, Mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 24/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu các trường hợp được xét hoàn thuế, bao gồm: “Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan) thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận có sự nhầm lẫn giữa người nộp thuế và cơ quan Hải quan”.

Tại Điểm 5, Mục IV, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn: “Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế và phải nộp bù trừ cho các khoản thuế khác, cơ quan hải quan gửi quyết định hoàn thuế và lệnh thu ngân sách cho Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả thuế để Kho bạc Nhà nước hạch toán theo quy định”.

Tại Điểm 1.3, Mục III công văn số 1537/TCT-TCHQ-KBNN ngày 24 tháng 5 năm 2004 V/v hướng dẫn QĐ 1081/QĐ-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về việc phối hợp công tác giữa hệ thống Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong quản lý thu thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước có hướng dẫn trường hợp hoàn trả thuế xuất nhập khẩu kết hợp thu nợ thuế nội địa: “Khi nhận được thông báo về số thuế nhập khẩu được hoàn trả của ĐTNT do Cục Hải quan gửi đến, Cục Thuế có trách nhiệm cùng với ĐTNT xác định số thuế thực nợ đến thời điểm đó. Trường hợp ĐTNT vẫn còn nợ thuế, Cục Thuế lập lệnh thu ngân sách gửi Cục Hải quan trên địa bàn để phối hợp thu nợ thuế”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì việc hoàn thuế nhập khẩu nộp thừa của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Liên Hà sẽ do cơ quan Hải quan xem xét giải quyết; cơ quan Thuế chỉ phối hợp với cơ quan Hải quan thu nợ thuế nội địa khi nhận được thông báo về số thuế nhập khẩu được hoàn trả của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Liên Hà do Cục Hải quan gửi đến. Đề nghị quý Công ty liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn giải quyết hoàn trả số thuế nhập khẩu nộp thừa.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Liên Hà được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Vụ CST;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 3233/TCT-CS chính sách thuế đối với tiền điện, nước, điện thoại