Công văn 3243/TCT-CS chi phí hợp lý đối với Công ty TNHH Một thành viên Việt Thành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------

Số: 3243/TCT-CS
V/v chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 103/CT-TTHT ngày 07/5/2008 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về chi phí hợp lý đối với Công ty TNHH Một thành viên Việt Thành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1 và điểm 2.4 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi sau không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế:

"1.1. Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp pháp.

...

2.4. Chi phí của cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ, của người nông dân trực tiếp làm ra; mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua nông, lâm, thuỷ sản của người sản xuất, đánh bắt bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Việt Thành mua gỗ tràm của bà Phạm Thị Bích Kiều không có hoá đơn, chứng từ theo quy định, bà Kiều không trực tiếp trồng gỗ tràm nên không thuộc trường hợp được sử dụng Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào để hạch toán vào chi phí hợp lý, vì vậy Công ty không được hạch toán khoản chi này vào chi phí hợp lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Cần Thơ biết và hướng dẫn đơn vị./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3234/TCT-CS đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất