Công văn 3245-TC/TCT chính sách thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3245-TC/TCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3245 TC/TCT NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận được công văn số 279/TCHQ-KTTT ngày 18/01/2001 của Tổng cục Hải quan và công văn của một số doanh nghiệp về việc xin được áp dụng chính sách thuế trước ngày 31/12/2000 đối với các lô hàng bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy có cụm động cơ mang nhãn hiệu HONGDA. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05/07/1993; số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Mục II, Phần C, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, thì: "Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đối tượng nộp thuế đã nộp tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan".

Tuy nhiên đối với trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu các lô hàng bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy có cụm động cơ mang nhãn hiệu HONGDA, được áp dụng tính thuế theo chính sách thuế quy định trước ngày 01/01/2001, nếu các doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu và hàng thực cập cảng trước ngày 24/10/2000 (ngày Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có công văn số 3147/BKHCNMT- TĐC gửi các doanh nghiệp lắp ráp xe máy IKD Việt Nam thông báo sẽ không cấp các văn bản xác nhận bộ linh kiện xe gắn máy có cụm động cơ mang nhãn hiệu HONGDA) và trước ngày 01/01/2001 các doanh nghiệp đủ thủ tục nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hải quan, đã xin đăng ký nộp tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, nhưng chưa được chấp nhận vì chưa có ý kiến của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về vướng mắc sở hữu nhãn mác hàng hoá.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết và chỉ đạo thực hiện thống nhất.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

 

Công văn 5591/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục nhập khẩu