Công văn 3288/TCHQ-KTTT hồ sơ hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất

TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3288/TCHQ-KTTT
V/v: Hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 826/CHQ-NV ngày 27/7/2005 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về trường hợp hoàn thuế hàng tạm nhập – tái xuất đối với lô hàng hệ thống rôbốt lặn ROV của Công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục chấp thuận xử lý trường hợp hoàn thuế của Công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí theo đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu tại công văn trên, theo hướng: nếu Công ty bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định của Thông tư 48/2001/TT-BTC thì giải quyết miễn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận
- Như trên.
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.



Đặng Thị Bình An

 

Công văn 2814/TCT-DNNN thủ tục, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) gạo ủy thác xuất khẩu qua Tổng công ty lương thực