Công văn 329/TCT-ĐTNN điều chỉnh hóa đơn GTGT hàng hóa của cơ sở kinh doanh nội địa xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 329/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Ban biên tập trang thông tin điện tử Bộ Tài chính 
 - Cục thuế tỉnh Tây Ninh

 

Tổng cục Thuế nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Katagiri Industry Việt Nam (hoạt động tại Khu chế xuất Linh Trung 3) về việc điều chỉnh hóa đơn GTGT đối với hàng hóa của cơ sở kinh doanh nội địa xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất. Sau khi nhận được báo cáo của Cục thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1226/CT-TTHT ngày 23/12/2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số 3960 TCT/ĐTNN ngày 29/11/2004 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính chỉ áp dụng đối với các trường hợp từ ngày 1/1/2004 cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất, không áp dụng đối với trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa đã xuất hóa đơn có thuế GTGT cho doanh nghiệp chế xuất thì để được điều chỉnh lại hóa đơn GTGT theo thuế suất thuế GTGT 0% phải thực hiện được đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định; trường hợp không thực hiện được thủ tục hải quan thì không được điều chỉnh lại hóa đơn GTGT đồng thời doanh nghiệp chế xuất không được hoàn lại số thuế GTGT đã thanh toán cho cơ sở cung cấp hàng hóa.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban biên tập trang thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và trả lời đơn vị.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Katagiri Industry;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Công văn 351/TCT-DNK chính sách thuế Môn bài trường hợp một chi nhánh có 2 cửa hàng trực thuộc phải nộp thuế môn bài 2.000.000 đồng/năm