Công văn 3303/BTP-THA tổ chức cán bộ

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3303/BTP-THA
V/v tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi:

- Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp;
- Đồng chí Trưởng Thi hành án tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Vừa qua Bộ Tư pháp nhận được hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chấp hành viên theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên Cơ quan thi hành án địa phương. Nhìn chung việc tuyển chọn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chấp hành viên được các Hội đồng tuyển chọn thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số địa phương hồ sơ gửi về Bộ Tư pháp đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chấp hành viên vẫn còn một số thủ tục chưa đầy đủ nên phải trao đổi đi trao đổi lại; một số địa phương vận dụng tiêu chuẩn bổ nhiệm mới Chấp hành viên đối với trường hợp chưa có trình độ cử nhân luật. Để thuận lợi và thực hiện đúng theo quy trình chung về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chấp hành viên, lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương lưu ý thêm một số nội dung như sau:

1. Về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chấp hành viên

Hồ sơ gửi về Bộ Tư pháp để đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chấp hành viên cần phải có đầy đủ các loại giấy tờ theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Chấp hành viên (ngoài ra cần sao gửi cả biên bản lấy ý kiến của Cơ quan thi hành án nơi Chấp hành viên công tác). Đối với những trường hợp trong nhiệm kỳ vừa qua (hai năm cuối của nhiệm kỳ) nếu tỷ lệ thi hành về việc và số lượng tiền thi hành thấp thì người đề nghị tái bổ nhiệm phải giải trình rõ lý do và hướng khắc phục. Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm lại có vi phạm kỷ luật trong hai năm cuối của nhiệm kỳ vừa qua thì phải giải trình rõ lý do kỷ luật, mức độ và hình thức kỷ luật (trong hồ sơ phải sao gửi cả quyết định kỷ luật). Đối với trường hợp có ý kiến khác nhau của thành viên Hội đồng tuyển chọn thì trong biên bản gửi về Bộ cũng phải nêu đầy đủ các ý kiến đó.

2. Vận dụng tiêu chuẩn Chấp hành viên

Các trường hợp bổ nhiệm Chấp hành viên lần đầu thì tiêu chuẩn không thể thiếu đó là phải có trình độ cử nhân luật. Vì vậy, những trường hợp chưa có trình độ cử nhân luật thì không đưa vào diện tuyển chọn và đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên (kể cả ở miền núi vùng sâu, vùng xa). Riêng đối với tiêu chuẩn có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Chấp hành viên, trước mắt ở những địa phương thuộc các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa không có nguồn cán bộ đủ tiêu chuẩn, thì có thể chiếu cố cho nợ tiêu chuẩn này (nhưng phải đảm bảo trả nợ ngay trong năm tiếp theo). Trường hợp này, nếu có đủ các tiêu chuẩn khác thì Trưởng Thi hành án cấp tỉnh không cần phải báo cáo Bộ Tư pháp để xin ý kiến trước mà hoàn tất các thủ tục theo quy định, báo cáo Hội đồng tuyển chọn để xem xét, đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên theo thẩm quyền.

Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Chấp hành viên, nếu người được bổ nhiệm lại Chấp hành viên tuy chưa có trình độ cử nhân luật, không có vi phạm nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức hoặc không có các lý do đặc biệt như quá yếu về nghiệp vụ, thì vận dụng theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ để báo cáo Hội đồng tuyển chọn xem xét, đề nghị bổ nhiệm lại Chấp hành viên theo thẩm quyền mà không phải báo cáo xin ý kiến trước của Bộ Tư pháp.

Trường hợp tiếp nhận từ cơ quan khác sang Cơ quan thi hành án để bổ nhiệm Chấp hành viên thì phải báo cáo xin ý kiến Bộ Tư pháp trước khi đưa ra Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên (kèm theo báo cáo là lý lịch trích ngang; các văn bằng chứng chỉ; ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác về quá trình công tác, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ý thức kỷ luật, kinh nghiệm thực tiễn về công tác thi hành án và một số nội dung khác có liên quan) theo đúng tinh thần hướng dẫn tại Công văn số 2825/BTP-THA ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức cán bộ.

Trên đây là một số vấn đề có liên quan đến việc tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên, Cục Thi hành án dân sự thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ Tư pháp để các đồng chí biết và thực hiện.

(Bộ Tư pháp gửi kèm theo một số biểu mẫu có liên quan đến tuyển chọn và đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên để các địa phương có cơ sở thực hiện thống nhất).

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Khắc Hiếu

 

Công văn 58/BXD-QLN Trả lời CV 1255/XD-CS giải quyết nhà đất