Công văn 3317/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 Tổng công ty dầu khí VN

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3317/LĐTBXH-TL
V/v: Đơn giá tiền lương năm 2006
đối với Tổng công ty dầu khí VN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2006 

Kính gửi: Hội đồng quản trị tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 1913/DKVN-TCNS ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 323/TCDN-NVI ngày 22 tháng 9 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đơn giá tiền lương năm 2006 như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2006 đối với 04 đơn vị sản xuất, kinh doanh và khối Văn phòng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam là 55,3 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006:

- Doanh thu: 3.530.196 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 921.136 triệu đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của Nhà nước.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch theo nguyên tắc:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 115% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 115% đến dưới 130% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Đơn giá tiền lương một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá tiền lương bình quân do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2006 đối với các đơn vị thành viên trong phạm vi đơn giá tiền lương theo thỏa thuận tại công văn này, đảm bảo tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy ĐồngCông văn 6124/VPCP-KTTH chuẩn bị nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch 2003