Công văn 3319 TCT/NV1 xoá nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3319 TCT/NV1
V/v: xoá nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Hà Tây
- Xí nghiệp chế biến gỗ Hà Tây

 

Tổng cục thuế đã nhận được công văn số 504CT/CNXD ngày 18/7/2002 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về việc xin xoá nợ thuế doanh thu (GTGT) (kèm theo hồ sơ xin xoá nợ của Xí nghiệp chế biến gỗ Hà Tây). Sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục có ý kiến như sau:

Điểm 2, mục IV, phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan hướng dẫn: "DNNN sản xuất kinh doanh bị lỗ tính đến 31/12/2001, còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của năm 1998 trở về trước do các nguyên nhân thay đổi cơ chế chính sách thuế, do thiên tai gây thiệt hại; do thiếu vốn đầu tư thay đổi công nghệ, máy móc, thiết bị; do khó khăn về giải quyết sắp xếp lao động, nếu doanh nghiệp không thuộc loại phải giải thể, phá sản và các trường hợp được xoá nợ quy định tại điểm 1, mục IV trên đây, sau khi đã áp dụng các biện pháp miễn thuế, giảm thuế theo Luật định, hỗ trợ tài chính, tín dụng và các biện pháp khác mà doanh nghiệp vẫn còn lỗ và không có khả năng thanh toán nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN khác thì được xem xét xóa nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN. Trường hợp này, số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN được xoá tối đa bằng số thuế và các khoản phải nộp NSNN nợ đọng của năm 1998 trở về trước tính đến thời điểm lập hồ sơ xử lý...".

Theo biên bản kiểm tra quyết toán thuế năm 2001 của Cục thuế tỉnh Hà Tây thì Xí nghiệp chế biến gỗ Hà Tây không còn nợ đọng thuế và các khoản thu NSNN của năm 1998 trở về trước. Vì vậy, Xí nghiệp chế biến gỗ Hà Tây không thuộc đối tượng được giải quyết xóa nợ theo quy định nói trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Tây, Xí nghiệp chế biến gỗ Hà Tây được biết./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 3320 TCT/NV1 hoàn thuế GTGT dự án cấp, thoát nước