Công văn 332/BXD-KTXD Điều chỉnh giá thép Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 39

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 332/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá thép Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 39 (đoạn km30+650-km36+160).

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1018/QLDA ngày 18/11/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh giá thép Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 39 (đoạn km30+650-km36+160). Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến, đối với các công trình, hạng mục công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước (vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước) được ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 có khối lượng thi công vào thời điểm giá thép xây dựng tăng đột biến, thực hiện chỉ định thầu, đấu thầu (theo hợp đồng có điều chỉnh giá kể cả chưa đến tháng thứ 13 hoặc trọn gói) hoặc tự thực hiện dự án đều được bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến. Phương pháp tính bổ sung như hướng dẫn tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD Không bổ sung chi phí xây dựng do giá thép tăng đối với thép nhập khẩu theo công trình. Các vật tư sản xuất từ sản phẩm thép cũng được điều chỉnh theo qui định.

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng là các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Đối với các gói thầu thuộc Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 39 (đoạn km30+650-km36+160) thực hiện theo hình thức hợp đồng điều chỉnh giá vì vậy việc điều chỉnh giá thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên. Trường hợp trong hợp đồng chưa qui định cụ thể việc điều chỉnh thì các bên cần làm rõ về nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh để tiến hành điều chỉnh giá hợp đồng theo qui định.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Công văn 2438/BXD-QLN đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và nhu cầu nhà ở công vụ