Công văn 3320 TCT/NV1 hoàn thuế GTGT dự án cấp, thoát nước

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3320 TCT/NV1
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án cấp, thoát nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 493CT/NCXD ngày 5/8/2002 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án cấp thoát nước; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 5, Mục I, Phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC  ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp trong nước có thuế GTGT để sử dụng cho dự án; nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sử dụng vốn ODA không hoàn lại cung cấp các hàng hóa, dịch vụ cho các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua trong nước có thuế GTGT.

Theo đó, nếu Ban quản lý dự án cấp thoát nước và vệ sinh Thanh Hóa - Sầm Sơn là chủ dự án sử dụng vốn ODA thì thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT. Để được hoàn thuế GTGT. Ban quản lý dự án cấp thoát nước và vệ sinh Thanh Hóa - Sầm Sơn phải lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp hóa đơn kê khai khấu trừ chậm vì lý do khách quan thì xử lý theo công văn số 1804TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tình hình cụ thể và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 3522/TM-ĐT nhập khẩu đường thô để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Vedan Việt Nam