Công văn 3321 TCT/CS vướng mắc quyết toán thuế và xử lý vi phạm thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3321 TCT/CƠ Sở
V/v vướng mắc trong quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 705 CT/TTr ngày 26/6/2002 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc vướng mắc trong quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt đơn giá tiền lương tính theo tỷ lệ % trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí (không có lương); khi kiểm tra quyết toán thuế cơ quan thuế loại các loại chi phí không hợp lý ra khỏi chi phí kinh doanh tăng thu nhập thì doanh nghiệp không được tính thêm tiền lương vào chi phí hợp lý, vì chi phí hợp lý để tính thuế TNDN độc lập với chi phí kinh doanh theo các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 và Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ.

2/ Tại Điểm 5.12, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 2912/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: "Đối với công trình xây dựng có thời gian xây dựng kéo dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, khi lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao, cơ sở phải xác định rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT."

Tại Điểm 2, Mục II Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày 16/5/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định" "Đối với các trường hợp pháp luật quy định chế độ kê khai, tạm nộp hàng tháng, quyết toán theo năm: được xác định là hành vi khai man, trốn thuế nếu hành vi vi phạm bị phát hiện sau ngày nộp quyết toán thuế  hàng năm."

Căn cứ quy định nêu trên thì đối với công trình xây dựng có thời gian xây dựng kéo dài và việc thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng lắp đặt hoàn thành bàn giao, nếu trong năm có phát sinh doanh số thì doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Nếu doanh nghiệp không lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT theo thời điểm phát sinh doanh số trong năm mà đến quý I năm sau mới kê khai, nộp thuế (sau khi quyết toán thuế GTGT, doanh nghiệp không điều chỉnh quyết toán thuế GTGT) và hành vi vi phạm bị phát hiện sau ngày phải nộp quyết toán thuế hàng năm, dẫn tới giảm số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn thì được xác định là hành vi khai man, trốn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 3319 TCT/NV1 xoá nợ thuế