Công văn 332TCT/NV2 xuất hoá đơn GTGT trong trường hợp trả lại tài sản góp vốn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 332TCT/NV2
V/v xuất hoá đơn GTGT trong trường hợp trả lại tài sản góp vốn

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn số 4248/CT-NV ngày 15/4/2002 của Cục thuế TP Hà Nội về việc thuế GTGT của Công ty Vận chuyển khách du lịch Hà nội, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ hợp đồng liên doanh giữa các cán bộ công nhân viên của Công ty và Công ty vận chuyển khách du lịch Hà nội thì cán bộ công nhân viên của công ty vận chuyển khác du lịch Hà nội đã góp vốn vào công ty bằng TSCĐ (xe ô tô) nhưng đăng ký xe mang tên công ty.

Trường hợp Công ty vận chuyển khách du lịch Hà nội có quyết định trả xe cho các cán bộ công nhân viên đã góp vốn liên doanh với công ty vào năm 1996, nay Công ty vận chuyển khách du lịch Hà nội thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho từng phương tiện vận tải, ghi số máy, số khung của phương tiện và ghi giá trị của phương tiện theo đúng giá trị còn lại của phương tiện đã được hội đồng thanh lý xe đánh giá, dòng thuế GTGT gạch chéo. Hoá đơn GTGT này chỉ có giá trị dùng để đăng ký và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu các phương tiện không dùng để hạch toán doanh thu và tính thuế GTGT đầu ra, đầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty vận chuyển khách du lịch Hà nội biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 183/BXD-KTTC chi phí thiết kế Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn