Công văn 3379/TCT-CS chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3379/TCT-CS
V/v chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7968/CT-HTr ngày 20/6/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.5 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính quy định: "Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá. Đối với trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng hoá thì cơ sở kinh doanh lập phiếu chi tiền cho khách hàng theo đúng quy định".

Tại điểm 2.21 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định chi phí sau không được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN: "Chi phí quảng cáo, khuyến mại, chi phí giao dịch, đối ngoại (không bao gồm: Chi phí nghiên cứu thị trường...); Chi tiếp tân, khánh tiết, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị; Chi phí hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chi phí chiết khấu thanh toán (kể cả chi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn); Chi báo biếu, báo tặng của các cơ quan báo chí và các loại chi phí khác phần vượt quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chi chiết khấu giảm giá bằng tiền cho khách hàng mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn thì khoản chi này thuộc chi phí bị khống chế theo quy định tại điểm 2.21 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên; trường hợp này doanh nghiệp lập phiếu chi tiền cho khách hàng và khách hàng lập phiếu thu tiền (không được lập hoá đơn GTGT).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 2732 TCHQ/KTTT thuế suất thuế GTGT