Công văn 3383/TCT-HTQT nghĩa vụ thuế đối với hai công trình xây dựng tại Lào của Công ty Tây Bắc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3383/TCT-HTQT
V/v nghĩa vụ thuế đối với hai công trình xây dựng tại Lào của Công ty Tây Bắc.

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế đã nhận được công văn số 1230/CT-TT&HT ngày 03/6/2008 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và công văn số 345/BSGT-TB ngày 23/6/2008 của Công ty Tây Bắc về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hai công trình xây dựng tại nước CHDCND Lào của Công ty Tây Bắc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về Thuế kinh doanh và Thuế thu nhập thấp nhất được nêu ở “Biên bản thanh toán thuế các loại”:

+ Thuế kinh doanh: đây là một loại thuế doanh thu, thu trên từng công trình xây dựng tại Lào. Loại thuế này không thuộc phạm vi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào (Hiệp định).

+ Thuế thu nhập thấp nhất: đây là loại thuế thu nhập thu trên giá trị công trình mà bất kỳ một doanh nghiệp nào có công trình xây dựng tại Lào đều phải nộp, không phân biệt doanh nghiệp đó kinh doanh có lãi hay lỗ. Đây là loại thuế thuộc phạm vi áp dụng Hiệp định theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Hiệp định.

2. Về đối tượng được khấu trừ thuế theo Hiệp định:

- Căn cứ điểm 3, Điều 8, Chương II Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và theo quy định tại khoản 1, Điều 22 (Các biện pháp xoá bỏ việc đánh thuế hai lần) của Hiệp định: trường hợp Công ty Tây Bắc có thu nhập từ việc thực hiện hai công trình xây dựng tại Lào (từ nguồn vốn đối ứng 60% của Lào) và thu nhập này đã bị đánh thuế tại Lào thì vẫn thuộc diện chịu thuế TNDN tại Việt Nam (không phải nộp loại thuế nào khác), nhưng được trừ vào số thuế đã nộp tại Lào. Số thuế thu nhập được khấu trừ nêu trên không vượt quá số thuế TNDN được tính theo Luật thuế TNDN của Việt Nam cho khoản thu nhập nhận được đó.

- Tuy nhiên, căn cứ vào bản sao các chứng từ nộp thuế do Công ty Tây Bắc cung cấp kèm theo công văn số 345/BSGT-TB của Công ty Tây Bắc thì người nộp thuế tại Lào trong trường hợp này là Công ty Sông Mã, không phải Công ty Tây Bắc nên không có cơ sở để giải quyết khấu trừ thuế theo Hiệp định đối với Công ty Tây Bắc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty Tây Bắc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban: PC, CS, HT, TTTĐ;
- Công ty Tây Bắc;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

 

Công văn 70/BXD-QLN Cấp chứng chỉ định giá và môi giới bất động sản