Công văn 3402/TM-QLTT báo cáo 3 năm thực hiện CT 08/1999/CT-TTg

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3402/TM-QLTT
V/v báo cáo 3 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi

- Sở Thương mại
- Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thường trực Ban Chỉ đạo 08/TW - Bộ Y tế có Công văn số 6142/YT-QLTP ngày 31/7/2002 về việc chuẩn bị tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 08/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Để triển khai chủ trương này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Giao cho Cục Quản lý thị trường làm đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình 3 năm thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Thương mại.

2. Giao cho Cục Quản lý chất lượng hàng hóa và đo lường, Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Chính sách thương nghiệp trong nước, làm báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ (phần việc có liên quan của đơn vị) và những giải pháp thực hiện trong những năm tới gửi về Cục Quản lý thị trường trước ngày 10/9/2002 để tổng hợp báo cáo chung của Bộ.

3. Sở Thương mại chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ và những đề xuất giải pháp thực hiện trong những năm tới gửi về Cục Quản lý thị trường trước ngày 10/9/2002 để tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Công văn 129/2002/KHXX trao đổi trách nhiệm bồi thường thiệt hại