Công văn 343/CP-CN phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt II dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 343/CP-CN
V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt II dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,Thương mại, Giao thông và vận tải
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Quỹ hỗ trợ phát triển.

Xét thấy đề nghị của Bộ Công nghiệp (các công văn số 4712/CV-KHĐT ngày 26 tháng 11 năm 2002 và số 4976/CV-KHĐT ngày 11 tháng 12 năm 2002), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7958 Bộ Khoa học và Công nghệ/VPXT ngày 16 tháng 12 năm 2002) về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt II dự án Tổ hợp đồn Sin Quyền, Lào Cai, ý kiến của các cơ quan tại cuộc họp ngày 13 tháng 3 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt II dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai bao gồm 10 gói thầu với tổng giá trị tương đương là 644.620 triệu đồng (bao gồm: vay của Trung Quốc 40,047 triệu USD và vay của Quỹ hỗ trợ phát triển 83,955 triệu đồng VN ) như đề nghị của Bộ Công nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Công nghiệp:

- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và tự thực hiện (không cần thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đối với các gói chỉ định thầu số 13, 14 và 17 nêu tại Bảng 2 kèm theo công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chỉ đạo Chủ đầu tư (Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam) tiếp tục đàm phán với Công ty Cổ phần hữu hạn xây dựng kim loại mầu Trung Quốc (NFC) để tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị có năng lực trong nước thực hiện đối với hạng mục công trình từ khâu sau công đoạn khí SO2 của xưởng sản xuất axit và tham gia chế tạo, gia công các thiết bị đáp ứng chất lượng dự án với giá cả hợp lý thuộc gói thầu số 9.

- Chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành; đồng thời chuẩn bị sớm để trình kế hoạch đấu thầu còn lại của dự án và thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán toàn bộ công trình.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 3321 TCT/CS vướng mắc quyết toán thuế và xử lý vi phạm thuế