Công văn 3441/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3441/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Theo báo cáo của Hải quan một số tỉnh, thành phố và của thanh tra Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện các quy định hiện hành về chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu, vẫn còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp có trụ sở ở một nơi, đăng ký tờ khai Hải quan ở một đơn vị Hải quan ngoài cửa khẩu, hàng hoá được kiểm tra và thông quan tại cửa khẩu nhập. Mục đích của việc làm này không phải là sự thuận lợi, mà để được áp dụng giá tính thuế thấp. Mặc dù đã thấy rõ sự sơ hở và bất hợp lý, nhưng Hải quan một số tỉnh vẫn cố tình cho làm thủ tục đăng ký tờ khai ở đơn vị mình.

Ví dụ: Doanh nghiệp ở Hà Nội, nhập hàng qua cửa khẩu Móng Cái, nhưng lại đăng ký tờ khai tại Cục Hải quan Nghệ An. hoặc doanh nghiệp ở Hà Nội, nhập hàng qua cảng Hải Phòng, nhưng lại đăng ký tờ khai tại Hải quan Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

Để ngăn chặn tình trạng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu; Các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu không được làm thủ tục cho những trường hợp thấy rõ sự bất hợp lý như đã nêu trên.

Hàng nhập khẩu quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC bao gồm tất cả các mặt hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh (tức là chỉ các mặt hàng nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư dùng trong sản xuất mới áp dụng quy định tại khoản 3, mục III, Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC).

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện. Nơi nào còn để xảy ra tình trạng như nêu trên Cục trưởng Hải quan tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Công văn 2261 TCT/PCCS thuế hoạt động cho thuê nhà đất làm trường học