Công văn 3441/TCT-CS Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******


Số: 3441/TCT-CS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 10868/CT-KTrT4 ngày 10/8/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty CP xuất nhập khẩu Hà Anh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 26 Chương IV Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần quy định chính sách đối với doanh nghiệp cổ phần hóa như sau: “Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại Luật Khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 và Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN, trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đáp ứng Điều kiện về số lượng lao động quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định này thì được miễn thuế TNDN hai năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho ba năm tiếp theo.

Tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên) quy định: các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Nghị định này cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP xuất nhập khẩu Hà Anh là công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP (nêu trên) và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước mà không cần làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì trường hợp Công ty CP xuất nhập khẩu Hà Anh đáp ứng Điều kiện về số lượng lao động thì được miễn thuế TNDN hai năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho hai năm tiếp theo; như vậy mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP do đó Công ty được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Nghị định số164/2003/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại; tức là Công ty sẽ được miễn thuế TNDN hai năm (năm 2003, 2004) và được giảm 50% số thuế phải nộp cho ba năm tiếp theo (năm 2005, 2006, 2007).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Công văn 3444/TCT-CS Doanh thu tính thuế đối với kinh doanh Xổ số kiến thiết