Công văn 3444/TCT-CS Doanh thu tính thuế đối với kinh doanh Xổ số kiến thiết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3444/TCT-CS
V/v: Doanh thu tính thuế đối với kinh doanh XSKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 835 CT/TH&DT ngày 27/6/2007 của Cục thuế tỉnh Lào Cai hỏi về kê khai giảm doanh thu khi mua vé xổ số của tỉnh khác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về doanh thu tính thuế:

Tại Điểm 1.1 Mục II Thông tư số 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết hướng dẫn: “Doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số: là toàn bộ số tiền bán vé xổ số (xổ số truyền thống, xổ số bóc, xổ số cào, xổ số Lô tô, xổ số điện toán và các loại hình xổ số khác theo quy định của Bộ Tài chính) đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ. ”

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty XSKT tỉnh Lào Cai phát hành xổ số Lô tô dự thưởng thì Công ty phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các Khoản khác tính trên toàn bộ doanh thu thu được từ hoạt động xổ số Lô tô theo quy định hiện hành.

2. Về Khoản chi mua xổ số Lô tô của tỉnh khác:

Để tránh rủi ro trong kinh doanh tại Điểm 1.2 Mục III Thông tư số 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh của công ty xổ số kiến thiết quy định: “Tổng số dư dự phòng trả hàng năm”. Do đó, việc mua xổ số Lô tô của tỉnh khác để giảm rủi ro như đề nghị của Công ty XSKT tỉnh Lào Cai là không phù hợp với cơ quan quản lý tài chính hiện hành. Đề nghị Cục thuế tỉnh Lào Cai căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 nêu trên của Bộ Tài chính để hướng dẫn xử lý Khoản chi của Công ty XSKT tỉnh Lào Cai mua xổ số Lô tô của các Công ty xổ số kiến thiết của tỉnh khác.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST, TCNH;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3453/TCT-TTr xử lý khiếu nại của Công ty CP đầu tư phát triển điện – điện tử - viễn thông