Công văn 3450/TCT-QLN khấu trừ thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3450/TCT-QLN
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 368 DN1-CT ngày 12/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc khấu trừ thuế GTGT kê khai quá hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423 có một số hóa đơn GTGT kê khai khấu trừ chậm, quá thời hạn quy định. Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã kiểm tra cụ thể xác định việc kê khai chậm do nguyên nhân khách quan và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, đồng thời xác nhận Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại 423 chấp hành tốt nghĩa vụ NSNN và đơn vị bán hàng đã kê khai nộp thuế GTGT đối với các hóa đơn này.

Căn cứ công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn, chứng từ kê khai chậm quá 3 tháng và trường hợp cụ thể của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An giải quyết để Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423 được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn chưa được kê khai mà Cục Thuế Nghệ An đã kiểm tra xác minh (bảng kê đính kèm công văn số 368 DN1-CT ngày 11/4/2007 nêu trên). Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423 phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- C.Ty CP XD-TM 423
- Lưu: VT, QLN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 410/TCHQ-GSQL quy định hồ sơ hải quan cấp cho ôtô, xe găn máy nhập khẩu sau khi hoàn thành thủ tục hải quan