Công văn 351/TCT-DNK chính sách thuế Môn bài trường hợp một chi nhánh có 2 cửa hàng trực thuộc phải nộp thuế môn bài 2.000.000 đồng/năm

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 351/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế Môn bài

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty AJNOMOTO Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 48/CV-A JI ngày 12/1/2006 của Công ty hỏi về chính sách thuế Môn bài đối với trường hợp một chi nhánh có 2 cửa hàng trực thuộc phải nộp thuế môn bài 2.000.000 đồng/năm; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài quy định:

“Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)… hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số):”

Điểm 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC quy định:

“Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

Căn cứ quy định trên, thì cửa hàng, cửa hiệu… thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số) hoặc các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận ĐKKD là đối tượng nộp thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm. Vì vậy, trường hợp một Chi nhánh của Công ty nếu có mở 2 kho hàng hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số) thì mỗi một kho hàng là đối tượng phải nộp thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/1kho hàng/năm là đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Công văn 352/TCT-ĐTNN chính sách thuế GTGT hàng hóa khuyến mại cho khách hàng, đại lý