Công văn 352/TCT-ĐTNN chính sách thuế GTGT hàng hóa khuyến mại cho khách hàng, đại lý

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 352/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với hàng hóa quảng cáo, khuyến mại

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty liên doanh sản xuất ôtô ngôi sao (VINASTAR) 

 

Trả lời công văn số 01/AD/VSM ngày 10/1/2006 của Công ty Vinastar về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa khuyến mại cho khách hàng, đại lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 3 Mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 3824/TCT-PCCS ngày 27/10/2005 của Tổng cục Thuế:

Trường hợp Công ty thực hiện các chương trình khuyến mại bằng hiện vật không thu tiền cho các đại lý, khách hàng theo chính sách bán hàng của Công ty (phù hợp với quy định tại Nghị định 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ) thì không phải tính thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa khuyến mại đồng thời được khấu trừ thuế GTGT đầu vào có liên quan.

Khi xuất hóa đơn GTGT, Công ty chỉ ghi phần giá trị hàng hóa khuyến mại, phần thuế suất thuế GTGT và thuế GTGT gạch bỏ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Vinastar được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 355/TCT-DNK xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập cho Công ty TNHH Hùng Vương