Công văn 3522/TM-ĐT nhập khẩu đường thô để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Vedan Việt Nam

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3522/TM-ĐT
V/v nhập khẩu đường thô để sản xuất hàng XK của Cty Vedan Vietnam

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thương mại nhận được công văn số 2263/BNN-CSLS ngày 23/8/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Thương mại cho phép Công ty cổ phần Vedan Việt Nam được nhập khẩu đường thô để sản xuất hàng xuất khẩu, công văn 376/02/CV-VDN ngày 26/8/2002 của Công ty cổ phần Vedan Việt Nam báo cáo và giải trình rõ để nhập khẩu đường thô cho sản xuất, Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Năm 2002 Công ty Vedan Việt Nam gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu trong nước (rỉ đường và sắn) không đủ để sản xuất, Bộ Thương mại đã có 2 văn bản (công văn số 0726/TM-ĐT ngày 4/3/2002 gửi Thủ tướng Chính phủ và công văn số 2764 TM-ĐT ngày 17/7/2002 trả lời ý kiến của Văn phòng Chính phủ) đề nghị cho Công ty được nhập khẩu đường thô để sản xuất. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến đề nghị cho Công ty Vedan Việt Nam được nhập khẩu 20.500 tấn đường thô để sản xuất hàng xuất khẩu do nguồn nguyên liệu trong nước không đủ. Tuy nhiên tại văn bản số 2764 TM-ĐT ngày 17/7/2002 của Văn phòng Chính phủ thì cần phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Do đó Bộ Thương mại kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty Vedan Việt Nam được nhập khẩu 20.500 tấn đường thô để sản xuất hàng xuất khẩu và có thời hạn thực hiện đến 31/3/2003.

Bộ Thương mại xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chỉ đạo để sớm thực hiện./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Công văn 118/SNN-HTX cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại