Công văn 3530/TCHQ-KTTT xử lý nợ thuế đối với DN Nhà nước đã giải thể

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3530/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế đối với DN Nhà nước đã giải thể

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3113/UBND-KT2 ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, về việc đề nghị xoá nợ thuế nhập khẩu của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm và bánh kẹo Vĩnh Phúc; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thì số tiền 111.719.000 đồng tiền thuế nhập khẩu của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm và bánh kẹo Vĩnh Phúc còn nợ, do Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội quản lý, nhưng quyết định phê duyệt quyết toán giải thể doanh nghiệp của UBND tỉnh chưa xử lý số thuế nhập khẩu trên.

Để có cơ sở xem xét xử lý số tiền nợ thuế trên, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn doanh nghiệp đối chiếu trường hợp của doanh nghiệp với qui định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002; công văn số 3142/TC-TCHQ ngày 18/03/2005 của Bộ Tài chính và công văn số 3023/TCHQ-KTTT ngày 30/6/2004 của Tổng cục Hải quan, nếu thuộc đối tượng được xoá nợ thuế theo hướng dẫn tại các văn bản này thì doanh nghiệp lập hồ sơ, có văn bản gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội để Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra theo hướng dẫn tại các văn bản này. Trường hợp thuộc điện được xét xoá nợ, Cục Hải quan thành phố Hà Nội sẽ báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét xử lý theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 3528/TCHQ-GSQL Phân loại mặt hàng Prelac-chế phẩm thay thế bột sữa dùng làm thức ăn gia súc