Công văn 3535/TCHQ-GSQL phân loại linh kiện ô tô

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3535/TCHQ-GSQL
V/v phân loại linh kiện ô tô

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7420/HQHP-NV ngày 26.6.2008 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về hiệu lực của Thông tư 19/2006/TT-BTC ngày 15.3.2006 hướng dẫn phân loại phụ tùng ô tô theo Quyết định 57/2005/QĐ-BTC ngày 10.8.2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 trang 705 Quyết định 39/2006/QĐ-BTC ngày 28.7.2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu việc phân loại linh kiện phụ tùng ô tô tiếp tục thực hiện theo các nguyên tắc phân loại qui định tại Mục I, III Thông tư 19/2006/TT-BTC ngày 15.3.2006 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, kể từ ngày 01.01.2008 là ngày có hiệu lực của Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20.12.2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã bãi bỏ Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28.7.2006, theo đó, các hướng dẫn tại Quyết định 39/2006/QĐ-BTC nêu trên đã hết hiệu lực kể từ ngày 01.01.2008.

Việc phân loại đối với phụ tùng ô tô thực hiện theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC nêu trên và Phụ lục II của Quyết định này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 5842/TCHQ-KTTT cưỡng chế thuế