Công văn 355/TCT-DNK xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập cho Công ty TNHH Hùng Vương

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 355/TCT-DNK
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế đối với cơ sở sản xuất mới thành lập

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Gia Lai

 

Trả lời Công văn số 2243/CT-THDT ngày 07/10/2005 của Cục thuế hỏi về việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập cho Công ty TNHH Hùng Vương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2d, Mục I, Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Nhưng cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng, ngành nghề vào giấy phép kinh doanh không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập”.

Trường hợp Công ty TNHH Hùng Vương được thành lập tháng 7/2001, có sự góp vốn của Ông Lê Hùng Vương là chủ DNTN Hùng Vương đang hoạt động. Công ty TNHH Hùng Vương và DNTN Hùng Vương có cùng ngành nghề hoạt động (xây dựng), cùng địa điểm, cùng người đại diện theo pháp luật (giám đốc) và đến tháng 3/2002 DNTN Hùng Vương đã giải thể. Đây là hình thức chuyển đổi doanh nghiệp, căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH Hùng Vương không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập. Công ty TNHH Hùng Vương được miễn, giảm thuế theo diện đầu tư mở rộng (nếu có đầu tư mới).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 4785/TCT/NV5 khấu trừ thuế GTGT