Công văn 3582/XD-CCQNĐ hướng dẫn thực hiện CV 5252/UB-ĐT

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3582/XD-CCQNĐ
V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 5252/UB-ĐT ngày 03/9/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện

Ngày 03/9/2004, Uỷ ban nhân dân Thành phố có công văn số 5252/UB-ĐT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho những người mua nhà của các doanh nghiệp nhà nước hoặc người được tái định cư bằng nền đất, bằng căn hộ chung cư nhưng không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện và các ngành có liên quan để triển khai thực hiện công tác này.

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho người không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc các diện nêu trên như sau:

1/ Đối với người không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh mua nhà của các doanh nghiệp nhà nước thuộc dự án nhà ở riêng lẻ hoặc nhà chung cư:

a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân Quận, Huyện nơi căn nhà (hoặc căn hộ) toạ lạc để được cấp giấy chứng nhận.

b. Trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 23 của Quyết định 90/2004/QĐ-UB ngày 9/4/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố, trong đó cần lưu ý:

Hợp đồng mua bán nhà hoặc căn hộ phải có chứng nhận của Công chứng viên, trừ trường hợp mua bán căn hộ chung cư bằng hợp đồng nội bộ giữa doanh nghiệp nhà nước và người mua được lập trước ngày 21/01/2003 hoặc hiện nay doanh nghiệp bán nhà chung cư bị giải thể.

2/ Đối với người không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố được tái định cư bằng nền đất hoặc bằng căn hộ chung cư:

a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân Quận, Huyện nơi căn nhà (hoặc căn hộ) toạ lạc để được cấp giấy chứng nhận.

b. Trình tự, thủ tục được quy định tại điều 23 của Quyết định 90/2004/QĐ-UB ngày 09/4/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố, trong đó cần lưu ý:

b1/ Tái định cư bằng nền đất:

Chứng từ về nhà đất gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người được tái định cư.

- Quyết định của cơ quan cấp có thẩm quyền về phê duyệt quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu đất (thuộc dự án).

- Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng được lập giữa chủ đầu tư và chủ nhà.

* Về nghiệm thu và nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật trong khu đất (thuộc dự án): Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo và đề nghị Uỷ ban nhân dân Quận,  Huyện nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật để quản lý theo phân cấp.

Lưu ý: trường hợp xây dựng sai mẫu nhà và kiến trúc được duyệt hoặc sai nội dung quy hoạch về chỉ giới xây dựng, quy chuẩn xây dựng, tầng cao... thì chỉ được xem xét cấp giấy chứng nhận sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm xây dựng.

b2/ Tái định cư bằng căn hộ chung cư:

Thành phần hồ sơ tương tự nhà chung cư mua của doanh nghiệp nhà nước nhưng hợp đồng mua bán căn hồ chung cư là hợp đồng nội bộ, không yêu cầu thủ tục chứng nhận của công chứng viên.

3/ Tổ chức thực hiện:

- Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm triển khai công  văn 5252/UB-ĐT ngày 03/9/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố và công văn này đến phòng Quản lý đô thị Quận, Huyện và Uỷ ban nhân dân các phường, xã trực thuộc.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện kịp thời báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng để có hướng dẫn cụ thể. Nếu thấy nội dung vướng mắc, kiến nghị ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Trân trọng kính chào.

 

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

 

Công văn 917 TCT/NV6 Thuế suất thuế GTGT